Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

15/01/2018 - 17:34
Към 15.01.2018 г.се запазва високото ниво на заболеваемостта от остри респираторни заболявания на  територията на Пловдивска област. Продължават да действат ограничителните мерки регламентирани в Писмо на РЗИ с Изх.№ 137/10.01.2018 г. Не с...
15/01/2018 - 17:41
Във връзка с предстоящо изготвяне на седмичните разписания на учебните заведения за втори срок 2017/2018 г. Ви уведомяваме, че е изготвен нов проект за изменение и допълнение на Наредба №10/2014 г., - обявен на интернет страницата на Министерство н...
09/01/2018 - 17:16
1.Населените места с режимно водоснабдяване –няма. 2.Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период –15броя. 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени м...
08/12/2017 - 15:18
1.Населените места с режимно водоснабдяване – няма. 2.Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 58 броя. 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водос...
24/11/2017 - 17:04
         За периода от 16.08.2016г. с диагноза Вирусен хепатит А в Инфекциозна клиника на УМБАЛ”Св.Георги” гр.Пловдив  са хоспитализирани общо 89лица от гр.Раковски, ромски квартал.    ...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.