ЛКК

 

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че съгласно чл.7, ал.1 от ПУОРОМЕРКМЕ  до 15.01 на текущата година следва да актуализирате ЛКК към съответните ЛЗ , като изпратите предложенията си изготвени по образец съгласно приложения №1, 2 и 3  и  се съобразите с чл.6 и чл. 24, ал. 6 от същия правилник:

 Чл. 6. (1) В лечебните заведения се създават лекарски консултативни комисии със заповед на директорите на РЗИ.

(2) В състава на ЛКК влизат не по-малко от двама постоянни членове - лекари с призната специалност, от които един е председател.

(3) Лекарски консултативни комисии се създават в следните лечебни заведения за извънболнична помощ:

1. в амбулаториите за групова практика за специализирана медицинска помощ, при условие че в тях работят не по-малко от трима специалисти;

2. в медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и в диагностично-консултативните центрове, които в зависимост от възможностите са общи и специализирани ЛКК:

а) общата ЛКК е с постоянен състав и в нея се включват трима специалисти: невролог (неврохирург), хирург (ортопед) и председател - специалист по вътрешни болести с не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността; общата ЛКК не разглежда случаите с психични и очни заболявания и гледане и придружаване на деца до 16-годишна възраст, които се разглеждат от съответната специализирана ЛКК; в заседанията на общата ЛКК участват и тримата специалисти;

б) по изключение при липса на кадрови капацитет за изграждане на специализирани ЛКК по детски, очни и психични болести в състава на общата ЛКК могат да бъдат включени специалисти по очни, детски и психични болести; тези специалисти участват в работата на ЛКК само при освидетелстване на случаи с детски, очни и психични болести, както и при случаи за гледане и придружаване на болни деца до 16-годишна възраст;

в) специализирани ЛКК (неврологични, хирургични, очни, УНГ и т. н.) се създават, при условие че в дадените медицински специалности има кадрови възможности и при спазване изискванията на ал. 2.

(4) По изключение лекар може да участва в две ЛКК - в лечебно заведение за болнична помощ и в лечебно заведение за извънболнична помощ, при условие че работи и в двете лечебни заведения.

(5) По изключение при липса на кадрови капацитет лекар, включен в състава на обща ЛКК на лечебно заведение за извънболнична помощ, може да председателства специализирана ЛКК по съответния профил на своята клинична специалност, при условие че не е включен в ЛКК към лечебно заведение за болнична помощ.

              Чл. 24, ал. 6 от ПУОРОМЕРКМЕ: лекуващите лекари /лекари по дентална медицина/ подготвят всички необходими документи и докладват случаите на ЛКК, но не участват при вземането на решението.

 

 

На вниманието на всички заинтересовани органи и лица относно информация за ЛКК, имащи право да издават протоколи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 към Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.,  изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.

 

ПРИМЕРЕН ПРОТОКОЛ, ИЗДАДЕН ОТ ЛКК ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

 

СФОРМИРАНИ  КОМИСИИ

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ

АГП СМП - ПСИХИАТРИЯ - „ФИЛИПОПОЛИС” ООД - гр. Пловдив

АГП СМП - НЕРВНИ БОЛЕСТИ - "Д-р КОРМОВА и Д-р КОСТАДИНОВА" ООД - гр. Пловдив

АГП СМП - ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ - "Д-р ГЕНОВ,  Д-р ЯКОВ" ООД - гр. Пловдив

"ЕВРОПА В.И.П. АГП СМП АГ" ООД - гр. Пловдив

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

ДКЦ І - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

ДКЦ ІІ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

ДКЦ ІV - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

ДКЦ V - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

ДКЦ VІ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

ДКЦ VІІ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

ДКЦ "ИЗТОК" ЕООД - гр. Пловдив

ДКЦ "КАРИДАД" ЕООД - гр. Пловдив

ДКЦ  "ПЛОВДИВ" ЕООД - гр. Пловдив

ДКЦ "ПЪЛМЕД" - ПЛОВДИВ ООД - гр. Пловдив

ДКЦ  "СВ. ГЕОРГИ" ЕООД - гр. Пловдив

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

МЦ І - АСЕНОВГРАД ЕООД - гр. Асеновград

МЦ І - КАРЛОВО - гр. Карлово

МЦ "ВИТА  МЕД" ЕООД - гр. Карлово

МЦ "ОМЕГА" ЕООД - гр. Карлово

МЦ "АСКЛЕП" ООД - гр. Първомай

МЦ І - ПЪРВОМАЙ - гр. Първомай

МЦ "СВ. ЕЛИСАВЕТА" ООД - гр. Раковски

МЦ "ПАРКМЕД" ЕООД ("ДЖИ МЕД" ЕООД) - с. Браниполе, общ. Родопи

МЦ І - СТАМБОЛИЙСКИ ЕООД - гр. Стамболийски

МЦ І - ХИСАР ЕООД - гр. Хисар

МЦ І - ПЛОВДИВ ООД - гр. Пловдив

МЦ "ВИСТА" ООД - гр. Пловдив

МЦ "ВИТАЛИС 2015" ЕООД - гр. Пловдив

МЦ "ДИМЕД" ООД - гр. Пловдив

АСИП - МЦ ЕВРОХОСПИТАЛ  - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

МЦ "ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ" ЕООД - гр. Пловдив

МЦ "КАПАНА КООП" ООД - гр. Пловдив

МЦ "КЮЧУК ПАРИЖ" - гр. Пловдив

МЦ "ЛИТОМЕД" ЕООД - гр. Пловдив

МЦ "ЛУКСОР" ЕООД - гр. Пловдив

МЦ "МЕДИКУС - ПЛОВДИВ" ООД - гр. Пловдив

"НЮ ЛАЙФ - СМЦГ" ООД - гр. Пловдив

АМЦ СМП "ОЧНА КЛИНИКА СВ. ПЕТКА" - гр. Пловдив

МЦ „ПЛАМА” ЕООД - гр. Пловдив

МЦ „ПЛОВДИМЕД” - гр. Пловдив

МЦ "ПРОМЕС" АД - гр. Пловдив

МЦ "СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ - 2010" ЕООД - гр. Пловдив

МЦ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" ЕООД - гр. Пловдив

МЦ "ТОРАКС" - гр. Пловдив

МЦ "ТРИМОНЦИУМ" - гр. Пловдив

МЦ "ФАМИЛИЯ ЯНЧЕВИ" ООД - гр. Пловдив

МЦ "ФИ ХЕЛТ" АД - гр. Пловдив

МЦ "ХИПОКРАТ-Н" ЕООД - гр. Пловдив

МЦ "ХИПОТАЛАМУС" ООД - гр. Пловдив

МЦ VІ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

 

ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 2 ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

 

МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

МЕДИКУС АЛФА МДЦ ЕООД - гр. Пловдив

МДЦ "КАСПЕЛА" ЕООД - гр. Пловдив

 

ДИАЛИЗНИ ЦЕНТРОВЕ

"ДЪЧМЕД ДИАЛИЗА БЪЛГАРИЯ - ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР" ЕООД - гр. Пловдив

 

БОЛНИЦИ

МБАЛ АСЕНОВГРАД ЕООД - гр. Асеновград

МБАЛ "Д-Р КИРО ПОПОВ" ЕООД - гр. Карлово

МБАЛ "ПАРК ХОСПИТАЛ" ЕООД - с. Браниполе, общ. Родопи

МБАЛ "МЕД ЛАЙН КЛИНИК" АД - гр. Пловдив

МБАЛ - ПЪРВОМАЙ ЕООД - гр. Първомай

МБАЛ - РАКОВСКИ ЕООД - гр. Раковски

МБАЛ-МК "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД - гр. Пловдив

МБАЛ "СВ. КАРИДАД" ЕАД - гр. Пловдив

МБАЛ "СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН" ООД - гр. Пловдив

МБАЛ "СВ. МИНА" - гр. Пловдив

МБАЛ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" - гр. Пловдив

МБАЛ "ТРИМОНЦИУМ" ООД - гр. Пловдив

МБАЛ "УРО МЕДИКС" EООД - гр. Пловдив

МБАЛ "ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ" ООД - гр. Пловдив

СБАЛ "СПЕЦИАЛ МЕДИК" ООД - гр. Пловдив

СБАЛАГ "ТОРАКС" ЕООД - гр. Пловдив

СГЕБАЛ "ЕВРОХОСПИТАЛ" ПЛОВДИВ - гр. Пловдив

СОБАЛ "ЛУКСОР" ЕООД - гр. Пловдив

МЕДИКУС АЛФА СХБАЛ ЕООД - гр. Пловдив

МБПЛ "ИВАН РАЕВ" ЕООД - гр. Сопот

МБПЛР СТАМБОЛИЙСКИ ЕООД - гр. Стамболийски

 

УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ" ЕАД - гр. Пловдив

УМБАЛ "КАСПЕЛА" ЕООД - гр. Пловдив

УМБАЛ "ЕВРОХОСПИТАЛ" ООД - гр. Пловдив

УМБАЛ "ПЛОВДИВ" АД - гр. Пловдив

УМБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД - гр. Пловдив

СБАЛАГ "СЕЛЕНА" ООД - гр. Пловдив

ВМА МБАЛ - ПЛОВДИВ - гр. Пловдив

МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА - Пловдив

 

КОЦ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

ЦКВЗ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив

ЦПЗ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив