НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания от имунизации, ще заседава на 21.12.2017 г. в заседателната зала на МБАЛ „Пловдив” от 11.00 ч.