ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ - страница 2

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**


по
ред

Входящ № / дата

Вид на декларацията
 по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Длъжност

Файл

101

5180/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Людмила Пинтиева

Главен инспектор

 

102

5186/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Величка Кафалова

Инспектор

 

103

5187/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Стоянка Илиева

Старши инспектор

 

104

5188/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елена Иванова

Инспектор

 

105

5189/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Милена Панайотова

Началник отдел

 

106

5191/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Таня Учорджиева-Грозева

Главен инспектор

 

107

5192/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Радка Буюклиева

Главен инспектор

 

108

5194/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Валентин Петров

Младши експерт

 

109

5199/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ангелина Криворова

Главен инспектор

 

110

5200/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Милена Шикова

Главен инспектор

 

111

5202/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Розалина Шаханова

Главен специалист

 

112

5203/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Алина Петрова

Младши експерт

 

113

5204/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Антоан Харилов

Старши инспектор

 

114

5206/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Филомена Тодорова

Главен спец.- ОСОИ

 

115

5207/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Анастасия Ташева

Старши инспектор

 

116

5210/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Иванка Къева

Главен инспектор

 

117

5211/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Антоанета Колева

Инспектор

 

118

5215/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Соня Илиева

Счетоводител

 

119

5216/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Адриан Попов

Главен специалист

 

120

5218/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Цвета Иванова

Директор дирекция

 

121

5223/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Соня Велидолска

Главен специалист

 

122

5228/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мая Киркова

Главен инспектор

 

123

5236/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Величка Начева

Главен експерт

 

124

5237/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елена Дединска

Старши експерт

 

125

5239/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Светослав Мичев

Главен експерт

 

126

5241/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Филеана Джеджерова

Главен спец.-ОСОИ

 

127

5245/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Златка Пехливанова

Главен спец.-ОСОИ

 

128

5248/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Диана Траева

Младши експерт

 

129

5249/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Мартинова

Инспектор

 

130

5250/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Надя Колева

Старши инспектор

 

131

5254/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Аршук

Инспектор

 

132

5257/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Бахар Кадир

Инспектор

 

133

5258/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Василка Стоянова

Инспектор

 

134

5259/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Пепа Генчева

Инспектор

 

135

5260/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Тунджай Мустафа

Главен инспектор

 

136

5261/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ина Линчева

Инспектор

 

137

5263/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Хурие Хрюстемова

Специалист

 

138

5265/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Велеганова

Главен експерт

 

139

5271/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Кристина Стойчева

Инспектор

 

140

5275/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Галибарска

Старши експерт

 

141

5284/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Динко Костадинов

Старши експерт

 

142

5285/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Александър Джинев

Младши експерт

 

143

5287/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Божикова

Младши експерт

 

144

5291/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Иванка Искрева

Инспектор

 

145

5296/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Яна Костова

Главен инспектор

 

146

5299/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Галя Букова

Инспектор

 

147

5300/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Томова

Старши юрисконсулт

 

148

5305/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Антон Иванов

Главен инспектор

 

149

5311/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Евгения Димчева

Инспектор

 

150

5314/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Нели Чалъкова

Началник отдел

 

151

5315/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мая Таскова

Младши експерт

 

152

5320/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Надежда Шейтанова

Инспектор

 

153

5321/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Галина Дервишева

Началник отдел

 

154

5323/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Петкана Кутева

Главен специалист

 

155

5324/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Анна Пенева

Младши експерт

 

156

5326/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Евтимия Букорещлиева

Главен специалист

 

157

5328/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Райкова

Главен инспектор

 

158

5330/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Георги Славов

Главен специалист - ОИФФ

 

159

5331/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Милена Костадинова

Старши инспектор

 

160

5338/08.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Велислава Василева

Инспектор

 

161

5358/08.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елена Александрова

Инспектор

 

162

5374/08.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Росица Гавазова

Главен юрисконсулт

 

163

5376/08.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Нонка Димчева

Инспектор

 

164

5745/21.06.2018

чл.38, ал.2, част II-промяна

Мариана Томова

Старши юрисконсулт

 

165

6676/23.07.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Албена Златанова

Главен инспектор

 

166

9789/29.10.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Анна Петканова

Главен специалист

 

167

04-4/31.10.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Райна Копчева

Главен специалист

 

168

5424/11.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-напуснал

Теодора Ангелчева

Главен инспектор

 

169

5178/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-напуснал

Соня Велидолска

Главен експерт

 

170

5732/21.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-напуснал

Траяна Бойкова 

Юрисконсулт

 

171

5129/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-напуснал

Катя Кортелева

Главен спец.-анализатор

 

172

94-15/07.11.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-напуснал

Айше Хрюстемова

Главен специалист

 

173

94-29/15.11.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-напуснал

Ангелина Криворова

Главен инспектор

 

 

*  Съгласно § 2, ал. 3  от ДР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Обн. ДВ. Бр.7 от 19 януари 2018 г.

**  Данните са публикувани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679).