ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ - страница 1

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**

№ по ред

Входящ № / дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

Длъжност

1

94-9/07.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Мария Генова - Желева

Главен инспектор

2

95-36/22.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Кинка Далемска

Главен специалист

3

97-27/22.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Елена Станева

Инспектор

4

95-41/29.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Ели Петрова

Главен специалист

5

95-44/29.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Мариана Чомакова

Главен специалист

6

95-46/30.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Анна Пенева

Главен специалист

7

94-38/30.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Нина Хадзопулос

Инспектор

8

94-39/30.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Станислава Арабаджиева

Инспектор

9

95-57/15.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Антония Георгиева

Гл. спец.-анализатор

10

75-16/27.02.2019

чл. 38, ал. 2, част II - встъпителна

Станислава Арабаджиева

Инспектор

11

75-17/27.02.2019

чл. 38, ал. 2, част II - встъпителна

Нина Хадзопулос

Инспектор

12

75-20/08.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Лолита Стайкова

Главен инспектор

13

75-23/19.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Виолета Христева

Старши инспектор

14

75-25/21.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Николета Такова

Младши експерт

15

75-41/04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Василка Стоянова

Инспектор

16

75-42/04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Радка Атанасова

Старши експерт

17

75-43/04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Кристина Милкова

Главен експерт

18

75-44/04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Цъцарова - Манджукова

Младши експерт

19

95-66/05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мариана Чомакова

Главен специалист

20

75-46/08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Метин Дормуш

Главен експерт

21

75-47/08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Анна Пенева

Главен специалист

22

75-48/08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Поли Христева

Главен спец.-анализатор

23

95-67/08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Яна Петрова

Главен експерт

24

95-68/08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Светлана Бонова

Старши счетоводител

25

95-69/09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Недка Илиева

Младши експерт

26

95-70/09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Филеана Джеджорова

Главен специалист

27

95-71/10.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Галя Букова

Инспектор

28

95-72/11.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Моника Троянчева

Директор Дирекция

29

95-73/11.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Таня Шикова

Младши експерт

30

95-74/12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Иван Немски

Старши счетоводител

31

95-75/12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мариана Янева

Началник отдел

32

95-76/12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мариана Томова

Старши юрисконсулт

33

95-77/12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Силва Коджоманян

Гл. спец.-анализатор

34

95-78/12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Емилия Манева

Главен експерт

35

95-79/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Любена Кузманова

Инспектор

36

95-80/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Елена Пенцова

Старши инспектор

37

95-81/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Марина Пачова

Гл. спец.-анализатор

38

95-82/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Георги Николов

Главен експерт

39

95-83/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Юлия Дренска

Младши експерт

40

95-84/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Александър Джинев

Старши експерт

41

95-85/16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Николай Тотов

Младши експерт

42

95-86/16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Диана Траева

Младши експерт

43

95-87/16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Даниела Шилева

Гл. спец.-анализатор

44

95-89/16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Павлина Димова

Младши експерт

45

95-88/16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Елисавета Якимова

Главен експерт

46

95-90/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Людмила Пинтиева

Главен инспектор

47

95-91/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Анастасия Ташева

Главен инспектор

48

95-92/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Николета Такова

Младши експерт

49

95-93/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Марияна Димитрова

Главен специалист

50

95-94/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Емилия Лозанова

Главен специалист

51

95-95/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Петрана Николова

Младши експерт

52

95-96/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Величка Начева

Главен експерт

53

95-97/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Екатерина Атлиева

Главен експерт

54

95-98/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Розалина Шаханова

Главен специалист

55

95-99/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Николинка Тодорова

Началник отдел

56

95-100/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Петкана Кутева

Главен специалист

57

95-101/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мариана Димитрова

Главен специалист - ОСОИ

58

95-102/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Милкана Пальонова

Главен специалист

59

95-103/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Райна Николакова

Главен специалист

60

95-104/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Евгения Димчева

Инспектор

61

95-105/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Галина Дервишева

Началник отдел

62

95-106/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Надежда Шейтанова

Старши инспектор

63

95-107/19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Добрина Стоянова

Главен специалист

64

95-108/19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Радка Иванова

Гл. спец. - анализатор

65

95-109/19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Нина Павлова

Главен експерт

66

95-110/19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Диляна Георгиева

Гл. спец. - анализатор

67

95-111/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Ивелина Тодорова

Старши инспектор

68

95-112/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Велислава Василева

Инспектор

69

ДН-1/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Йорданка Ташева

Главен специалист

70

ДН-2/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Ангел Рангов

Старши експерт

71

ДН-3/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Силвия Вълчинова

Главен експерт

72

ДН-4/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Стефан Узунов

Главен експерт

73

ДН-5/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Кирилка Узунова

Гл. спец.-счетоводител

74

ДН-6/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Катя Георгиева

Началник отдел

75

ДН-7/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Хурие Хрюстемова

Специалист

76

ДН-8/23.04.2019

чл. 38, ал. 2, част II - ежегодна

Любена Кузманова

Инспектор

77

ДН-9/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Лолита Стайкова

Главен инспектор

78

ДН-10/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Зорка Калинова

Главен инспектор

79

ДН-11/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Генова-Желева

Главен инспектор

80

ДН-12/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Алина Петрова

Младши експерт

81

ДН-13/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Диана Слаева

Главен инспектор

82

ДН-14/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Васил Георгиев

Старши инспектор

83

ДН-15/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Златка Пехливанова

Главен специалист - ОСОИ

84

ДН-16/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Богатинова

Главен специалист

85

ДН-17/24.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Антоанета Колева

Инспектор

86

ДН-18/24.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Иван Петров

Старши експерт

87

ДН-20/24.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Нели Чалъкова

Главен инспектор

88

ДН-21/24.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Валентин Петров

Младши експерт

89

ДН-22/24.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Соня Илиева

Счетоводител

90

ДН-23/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Красимира Кръмпотич

Инспектор

91

ДН-24/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Елена Делинска

Главен експерт

92

ДН-25/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Анелия Колева

Младши експерт

93

ДН-26/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Анелия Колева

Младши експерт

94

ДН-27/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Даниела Гаргова

Старши инспектор

95

ДН-28/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Антония Георгиева

Гл.спец.-анализатор

96

ДН-29/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Катерина Младенова

Старши експерт

97

ДН-30/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Вида Георгиева

Старши експерт

98

ДН-31/30.04.2019

чл. 38, ал. 2, част II - ежегодна

Стефан Узунов

Главен експерт

99

ДН-32/30.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Ганка Рангелова

Младши експерт

100

ДН-33/02.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Рангелова

Инспектор

* - Съгласно § 2, ал. 3  от ДР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Обн. ДВ. Бр.7 от 19 януари 2018 г.

** - Данните са публикувани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679)