ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ - СТРАНИЦА 3

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**

№ по ред

Входящ № / дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

Длъжност

195

ДН-134/11.09.2019

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Стела Минчева

Младши експерт

196

ДН-135/16.09.2019

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Соня Иванова

Главен експерт

197

ДН-136/18.09.2019

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Айлин Муса

Инспектор

198

ДН-137/02.10.2019

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Маргарита Бачурова

Главен инспектор

199

ДН-138/03.10.2019

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Надежда Портева

Главен специалист

200

ДН-140/10.10.2019

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Панайот Дяков

Инспектор

201

ДН-142/16.10.2019

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Георги Динев

Главен специалист

202

ДН-143/18.10.2019

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Анета Младенова - Харб

Инспектор

* - Съгласно § 2, ал. 3  от ДР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Обн. ДВ. Бр.7 от 19 януари 2018 г.

** - Данните са публикувани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ДН-135/16.09.2019

 

ДН-135/16.09.2019

 

Инспектор

 

Инспектор