Списък

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

за сферата на дейност наРЗИ - Пловдив и форматите, в които е достъпна

(основание чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация)

Описание на информационните ресурси, използвани от РЗИ-Пловдив

 (основание чл.15, ал.1, т.3 от Закона за достъп до обществена информация)

 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ АДРЕС

ФОРМАТ

1.

Описание на правомощия и функциите на директора на РЗИ-Пловдив, данни за администрацията -  структура, функции, отговорности, вътрешни нормативни документи, правила, процедури.

 

http://www.rzipd.com/структура

http://www.rzipd.com/директор-на-рзи-пловдив

http://www.rzipd.com/етичен-кодекс http://www.rzipd.com/харта

HTML,DOC и PDF

2.

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РЗИ-Пловдив

http://www.rzipd.com

 

HTML,DOC и PDF

3.

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции и вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ-Пловдив

http://www.rzipd.com/уп

http://www.rzipd.com/files/VP_AO.PDF

http://www.rzipd.com/инструкция

 

HTML,DOC и PDF

4.

Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Пловдив, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ

http://www.rzipd.com/достъп-до-информация

 

DOC

5.

Стратегии, цели, програми и отчети за дейността на РЗИ- Пловдив

http://www.rzipd.com

HTML,DOC и PDF

6.

Информация за провеждане на обществени поръчки, определена за публикуване, съгласно Закона за обществените поръчки в „Профил на купувача”

http://profilnakupuvacha.com/1469

 

http://www.rzipd.com

 

HTML,DOC и PDF

7.

Информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), във връзка с неговото прилагане, за правото на достъп до обществена информация, реда и условията на предоставяне на информация, вътрешни правила за ДОИ и за повторно предоставяне на информация, годишни отчети, бланки-образци, информация за разходите, реда за достъп до публичните регистри и др.

http://www.rzipd.com/достъп-до-информация

 

HTML,DOC и PDF

8.

Конкурси за държавни служители

http://www.rzipd.com/новини/конкурси

HTML, DOC и RTF

9.

Антикорупция

Подлежаща на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

http://www.rzipd.com

XLS, DOCиPDF

10.

Информация, предоставяна повече от три пъти, по реда на глава трета от ЗДОИ –чл.15, ал.1, т.16

Няма

 

11.

Административни услуги, в т.ч. ел. услуги

http://www.rzipd.com/административни-услуги

https://rzi-plovdiv.idocs.bg

HTML и DOC

12

Образци на формуляри за всички дирекции в РЗИ - Пловдив

http://www.rzipd.com/дирекция-апсфо

DOC

13.

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 

 

13.1.

Регистър на обектите с обществено предназначение

http://www.rzipd.com/регистър-на-обектите-с-обществено-предназначение-към-рзи-гр-пловдив

XLS

13.2.

Регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

http://www.rzipd.com/регистър-натурални-и-минерални-води

 

XLS

13.3.

Регистър лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

http://www.rzipd.com/www.rzipd.com/files

 

XLS

13.4.

Регистър на дрогериите

http://www.rzipd.com/регистър-дрогерии

 

XLS

13.5.

Регистър по Наредба №5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ и снабдяването им с лекарствени продукти на територията на област Пловдив

http://www.rzipd.com/регистър-лекари-по-наредба-5

 

XLS

13.6.

Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

http://www.rzipd.com/лица-практикуващи-неконвенционални-методи-за-благоприятно-въздействие-върху-индивидуалното-здраве

XLS

Профил на РЗИ-Пловдив в електронния Портал за отворени данни на Република България, създаден и поддържан от Администрацията на Министерски съвет на Република България https://opendata.government.bg/organization/rzi-plovdiv