Списък на издадените актове от Директора на РЗИ – Пловдив

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ – ПЛОВДИВ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА 

 чл.15, ал.1, т. 2 от ЗДОИ през 2016 година

№ по ред

Наименование на административния акт

Брой

 

1.

 

Служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

754

2.

Удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища.

53

3.

Удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища.

199

4.

Заповеди за заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

66

5.

Заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

137

6.

Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

1

7.

Издаване на удостоверние за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1

8.

Заличаване от регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1

9.

Удостоверения за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

223

10.

Заповеди за спиране на дейността или експлоатацията на обект с обществено значение

3

11.

Удостоверения за съответствие с изискванията на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве

15

12.

Удостоверения за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

1

13.

Издаване на становища за класифициране на отпадъци

29

14.

Издадени разрешения за пренасяне на тленни останки извън страната

2

15.

Становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове

529

16.

Становище за съгласуване на инвестиционен проект

62

17.

Издадени становища за държавна приемателна комисия

3

18.

Становище по готовността на строежите за въвеждането в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения

41

19.

Издадени становища за държавна приемателна комисия за обекти с източници  на йонизиращи лъчения

5

20.

Издадени разрешения за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкция

2

21.

Хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

16

22.

Издаване на сертификат за имунизационно състояние

163

23.

Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

14

24.

Удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

15

25.

Удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)

14

26.

Решения за предоставяне на достъп до обществена информация

16

27.

Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

132