СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 15.09.2017г. – 20.09.2017 год.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ и ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

 

 

 

 

 

-   по текущ контрол

 

172

 

 

 

-   по регистрации

 

 

 

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

81

98

 

 

 

-   ЗОХ /съвместни/

71

 

 

 

 

-   закрити обществени места

10

66

 

 

 

-   детски и учебни заведения

 

12

 

 

 

-   открити обществени места

 

17

 

 

 

-   оптики

 

3

 

 

 

4. Тематични проверки

 

        4

 

 

 

5. Издадени предписания

 

1

 

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

 

 

 

 

 

9. Взети проби

28

3

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

6

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

9

 

 

3

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

10

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

4

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

9

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

89

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

10

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

 

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

15

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ;ЗК-М;ЗК-Д;ЗК-К;ЗК-Б;ЗК-ВД- ЗТЕ-ЗК-В;ЗК-ВП;ЗК-МВ;ЗК

- жалби/ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица/ЗТЕ/

 

 

 

 

 

107

13

58

 

 

3

1

1