СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 23.06.2017 г. – 29.06.2017 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗи ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

108

 

 

 

 

-   по текущ контрол

89

237

20

 

 

-   по регистрации

19

 

3

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

79

69

 

 

 

-   ЗОХ /съвместни/

60

 

 

 

 

-   закрити обществени места

10

41

 

 

 

-   детски и учебни заведения

9

12

 

 

 

-   открити обществени места

 

14

 

 

 

-   оптики

 

2

 

 

 

4. Тематични проверки

 

15

 

 

 

5. Издадени предписания

 

 

5

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

2

2

 

 

 

9. Взети проби

41

11

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

6

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

12

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

8

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

 

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

1

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

15

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

3

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

9

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

 

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

22

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ; ЗК-М; ЗК-Д; ЗК-К; ЗК-Б; ЗК-ВД- ЗТЕ-ЗК-В; ЗК-ВП; ЗК-МВ; ЗК

- жалби /ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица /ЗТЕ/

 

 

 

 

69

56

103

 

-

-

14