АНТИКОРУПЦИЯ

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38 Народно събрание на 10.05.2000 г.,     в сила от 01.11.2003 г., част от действащото българското законодателство, корупция е:

„искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Конфликтът на интереси в държавната администрация се проявява в пресечната точка между обществения и частен интерес, като легална дефиниция на понятието се съдържа в чл. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси:

„Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Частен интерес е всяка облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Облага се всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност,санкция или друго неблагоприятно събитие.”

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения и/или корупция,  могат да се подават по следните начини:

·чрез онлайн формата  от сайта ни;

·По e-mail: rzipd@plov.netrzi-plovdiv@mh.government.bg;

·На хартиен носител, чрез пощенската кутия поставена във фоайето на Инспекцията;

·На хартиен носител, чрез подаване в деловодството или по пощата.

 

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

·Три имена;

·Вашия адрес за кореспонденция;

·Телефон за контакт;

·Данни за институциите, които вече сте информирали;

·Адрес на електронната Ви поща.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Подадените по електронен път сигнали са приравнени на писмени такива. За надлежно оформен може да се приеме само сигнал, изпратен чрез настоящия формуляр, който е скрепен с електронен подпис на подателя. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

Обработка на сигналите

·Получените сигнали се анализират и преценяват от Ръководството с правомощията им съгласно, закона за администрацията и Устройствения правилник на РЗИ.

·Относно посочените факти и обстоятелства: разглеждат се сигнали за корупционни практики, само и единствено за служители на Инспекцията.

·Относно достоверността и надеждността на сигнала: гражданите да подават сигнали за факти и обстоятелства, които са констатирали лично и/или имат съответните документи.

·При подаване на сигнали по реда, регламентиран от АПК, трябва да се знае следното: не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години, не се образува производство по анонимни сигнали. В тази връзка се записват трите имена и актуален пощенски адрес за обратна връзка, като е желателно да се остави и актуален телефонен номер. За да се удостовери, че сигнала не е анонимен следва да проверят посочените данни.

·Ако сигнала не е за служител на РЗИ – Пловдив, а засяга друго ведомство или негов служител, то следва да се препрати по компетентност в 7-дневен срок от постъпването му.