Дирекция "Обществено здраве"

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

 

Директор дирекция „Обществено здраве”: Д-р Мариана Щърбова

 

тел: 032 644244

тел: 0886 252928

 

ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И

ЗДРАВНО -ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

ОТДЕЛ „РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ”

ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Прикрепен файлРазмер
Заявление относно становище за удължено работно време.67 KB
Заявление за издаване на Удостоверение за спазване на здравните изисквания в обекти с източници на йонизиращи лъчения в лечебно заведение 40.5 KB
Заявление за възстановяване експлоатацията на обект/дейност в обект43 KB
Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти на общи/ПУП и здравно становище за държавна приемателна комисия18.84 KB
Заявление за становище за възстановяване на дейност в обект с ИЙЛ, временно спрян от експлоатация40 KB
Заявление за измерване радиационни парамeтри40 KB
Заявление за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения50.5 KB
Заявление за извършване на лабораторни изследвания305.62 KB
Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение73.5 KB
Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а78 KB
Уведомление за промяна на данните и обстоятелствата на обект, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение 3.15 MB
Заявление за разрешително за разрушаване и демонтаж на азбестосъдържащи материали 43.5 KB
Заявление за здравно заключение/становище16.27 KB
Заявление за регистрация на обект за производство на бутилирани води44.5 KB
Заявление за заличаване на Удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води39 KB
Заявление за заличаване регистрация на обект с обществено предназначение3.08 MB
Заявление за пренасяне на покойници49 KB
Заявление за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания42 KB