ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

 

гр. Пловдив      ул. “Перущица” 1    телефон: 649 000     факс:  643 438     e-mail:rzipd@plov.net  

rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

 

           

     Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЗИ – ПЛОВДИВ

 

                            Глава първа

                   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

         Чл.1.(1)Този кодекс определя етичните норми и правила за поведение, които всички служители на РЗИ-Пловдив са длъжни да спазват.

         (2)Кодексът има за цел да повиши доверието на обществото от територията на област Пловдив в професионализма и морала на служителите в РЗИ - Пловдив.

         Чл.2.(1)Дейността на служителите се осъществява при спазване на принципите на законност, честност, лоялност, безпристрастност, компетентност, политическа неутралност, отговорност, зачитане на личността, отчетност.

         (2)Законност – служителят изпълнява служебните си задължения при стриктно спазване на Конституцията на РБългария, законите и установените вътрешни правила в РЗИ–Пловдив.

         (3)Лоялност–с цялото си поведение служителят съдейства за провеждане на политиката на инспекцията, основаваща се на нормативната база в областта, в която работи.

         (4)Честност–служителят в зависимост от функциите, които изпълнява, действа, предлага и взема решения, които водят до премахване на произвола в администрацията.

         (5)Безпристрастност - служителят извършва действията си обективно и добросъвестно, като се стреми безпристрастно да събира и анализира всички факти, относими към даден проблем.

         (6)Компетентност – служителят извършва дейността си като прилага знанията и опита, които притежава и непрекъснато повишава професионалната си компетентност.

         (7)Политическа неутралност–служителят не допуска в своята работа да бъде повлиян от свои или чужди политически пристрастия.

         (8)Отговорност–служителят следва поведение в служебния си и личния си живот, което не уронва престижа на държавната служба.

         (9)Зачитане на личността–при изпълнение на всяко едно от служебните си задължения, служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, и не допуска проява на каквато и да е форма на дискриминация или некоректно отношение към хора с увреждания.

         (10)Отчетност–служителят осъществява своята дейност по начин, който дава възможност да се види отчетността на неговите действия и резултатите от извършената работа.

                                               Глава втора

         ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

         Чл.3.(1) Служителите на РЗИ–Пловдив изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено.

         (2)Опазват тайната на данните и  личната информация на гражданите, които са му станали известни вследствие на изпълнение на служебните му задължения.

         Чл.4.(1)Служителите извършват административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. Длъжни са да се произнасят в срок по исканията на гражданите и да им предоставят достъп до исканата от тях информация при спазване на изискванията дадени в Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

         (2)Отговарят на запитванията към тях съобразно длъжността, която заемат, функциите, които изпълняват и без да превишават правомощията си, като при необходимост препращат гражданина към друг служител на РЗИ – Пловдив, който притежава съответната компетентност.

         (3)Служителите са длъжни да информират гражданите относно възможността за обжалване в случаите на допуснати от администрацията нарушения, или при отказ да се издаде даден документ.

         Чл.5.(1)При работата си с гражданите, служителите изпълняват своите задължения любезно и с уважение, без да допускат проява на дискриминация, на политическа, идеологическа, езикова, полова, расова, етническа или религиозна основа.

         (2)С цялото си поведение служителите се стремят да не провокират възникването на конфликтни ситуации, а ако възникнат такива, се опитват да ги преустановят.

         (3)Във всички случаи на възникнали конфликтни ситуации, служителите са длъжни да запазят спокойствие и да контролират поведението си.

         (4)При работа с граждани е недопустимо да се отправят заплахи за извършване на проверка или налагане на санкции, оказване на психологически натиск или физическо насилие.

         Чл. 6.(1)Служителите на РЗИ–Пловдив не трябва да правят подвеждащи, устни или писмени изявления по въпроси, свързани с работата на инспекцията.

         (2)При допускане на грешка от страна на служител във връзка с работата му, последният е длъжен в максимално кратък срок да поправи грешката, като предприеме действия за уведомяване на заинтересованото лице и непосредствения му ръководител.

         Чл.7Служителите на РЗИ – Пловдив не трябва да укриват, поправят,  увреждат или унищожават документи, постъпили в Инспекцията.

         Чл.8.Служителите са длъжни да предоставят ясна и точна информация за прилагането на нормативната база в областта, в която работи РЗИ – Пловдив и компетентно и своевременно да се произнасят към отправени молби и жалби резолирани до тях.

         Чл.9.Служителите са длъжни да предоставят без забавяне информацията по искане на гражданите като не следва да се отнасят привилегировано по отношение  на гражданите.

                                               Глава трета

                            ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

                                               Раздел І

                            Взаимоотношения с ръководството

         Чл.10.(1)Всички служители на РЗИ–Пловдив подпомагат ръководството на Инспекцията със своя професионализъм и безпристрастност при осъществяването на  функциите на РЗИ – Пловдив, при реализирането на държавния здравен контрол на територията на област Пловдив.

         (2)При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава увереност у ръководителите, чиято дейност подпомагат, че могат да им се доверят и да разчита на тях.

         (3)Когато правят предложение пред ръководни длъжностни лица, са длъжни да предоставят цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретни решения.

         Ал. 4 Длъжни са да поставят пред ръководството и пред прекия си ръководител, открито и честно проблемите, с които се сблъскват в процеса на работа и да се консултират с тях с цел разрешаването им.

         Чл.11(1)Служители са длъжни да спазват служебната йерархия и стриктно да изпълняват заповедите на непосредствените си ръководители и висшестоящите над тях ръководители.

         (2)Служителите не са длъжни да изпълнят неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за тях правонарушение.

         (3)Всеки служител може да поиска писмено потвърждаване на служебен акт, когато в отправено до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.

         (4)Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия, без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми ръководителя, от когото е получил нареждането.

         Чл.12.Служителите са длъжни незабавно да уведомят прекия си ръководител за наличието на обстоятелства, възпрепятстващи навременното му явяване на работа или изпълнението на възложените му служебни задължения, случаите на ползване на болничен лист, както и във всички останали случаи на отсъствие от работното място, независимо от причината за това.

                                               Раздел ІІ

                               Взаимоотношения с колеги

         Чл.13.(1)В отношенията си служителят проявява уважение, коректност и толерантност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

         (2) Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с

правото им на личен живот.

         (3)Служителят проявява готовност да окаже помощ на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения, в рамките на своята компетентност.

         Чл.(1)Не се допускат отправяне на обидни квалификации и дискриминационно отношение между служителите на инспекцията.

          (2)Служителите на РЗИ–Пловдив трябва да се стремят да предотвратят конфликтни ситуации помежду си.

         (3)Недопустимо е възникването на конфликт между служителите на в присъствието на трети, външни за администрацията лица.

         Чл.15.(1)Отговорни за поддържането на честни, коректни и професионални взаимоотношения между служителите са техните преки ръководители.

         (2)Личните противоречия се разрешават с помощта на прекия ръководител, а когато това е невъзможно – чрез висшестоящия такъв.

         Чл.16Всеки служител, особено тези служители, които изпълняват ръководни функции, трябва да бъде пример на другите служители в администрацията с качествено и срочно изпълнение на служебните си задължения, своето лично поведение и чувство за отговорност.

                                               Раздел ІІІ

                                      Конфликт на интереси

         Чл.17.(1)Служител на РЗИ – Пловдив не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решенията, когато той или свързани с него лица по смисъла на Закона за държавния служител и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са заинтересовани от съответното решение или когато има със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

         (2)При възлагане на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.

         (3)Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията на РЗИ – Пловдив, незабавно уведомява за това Главния секретар, който след изясняване на въпроса докладва на Директора на РЗИ – Пловдив.

         (4)Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

         Чл.18.(1)Служителят на РЗИ – Пловдив не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

         (2)Служителят не участва в каквито и да било сделки, които са несъвместими с неговата длъжност функции и задължения.

         (3)Служителите, които са напуснали структурата на РЗИ – Пловдив, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или функциите, които са изпълнявали.

                                               Раздел ІV

                      Други правила за професионално поведение

         Чл.19. (1) Всеки служител на РЗИ – Пловдив противодейства на неправомерните действия и корупционни прояви.

         (2)Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, други материални облаги или ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения.

         (3)Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която служителят е следвало да извърши в изпълнение на служебните си задължения.

         Чл.20.Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на РЗИ – Пловдив.

         Чл. 21. (1)Документите и данните в РЗИ – Пловдив, могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, като разгласяването на факти и сведения, може да става само от изрично посочените от закона случаи.

         (2) Служителят трябва да предприема необходимите действия с цел гарантиране на сигурността и недопускане на неразрешено разкриване на защитената информация и/или данни и информация от служебните компютри.

         Чл. 22. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.

         (2)Служителят е длъжен да информира прекият си ръководител своевременно при загуба или повреждане на служебно имущество. При невъзможност да информира прекия си ръководител е длъжен да уведоми висшестоящия такъв.

          (3)Служителят не може да изнася имущество и каквито и да било документи на РЗИ – Пловдив извън мястото където изпълнява служебните си задължения.

         (4)Служителят няма право да предоставя достъп до служебно имущество и документи на администрацията на външни лица или членове на семейството си освен в изрично определените случаи, предвидени в Закона.

         (5) Служителите на РЗИ – Пловдив не могат да използват или предоставят на трети лица служебните автомобили на Инспекцията за други цели освен за служебни, както и не следва да превозват с тях лица които нямат служебна работа.

         Чл. 23.Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения и да бъде точен при пристигане, съответно заминаваме от работа и при ползване на почивките.

         Чл. 24.Служителят следва да изглежда по начин, подходящ за средата в която работи, като облеклото му следва да бъде съобразено с общоприетите норми на представителност и да съответства на имиджа на РЗИ – Пловдив.

                                               Глава ІV

                                      ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

         Чл.25.(1)При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот всеки един служител следва да спазва поведение, което не уронва престижа на РЗИ – Пловдив и държавната служба.

          (2)Служителят не допуска на работното си място и извън него поведение, несъвместимо с добрите нрави.

         Чл. 26.Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на държавната администрация и в частност на РИОКОЗ – Пловдив.

         Чл. 27.Служителят не може да упражнява дейности посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности както и да получава доходи от такива дейност.

         Чл. 28.Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнения за злоупотреба със служебното му положение.

         Чл.29.При осъществяване на действия, несъвместими с разпоредбите на този кодекс, служителят следва да се оттегли от служба.

                                            Глава V

                                 МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

         Чл.30.Етичният кодекс на служителите в РЗИ – Пловдив подлежи на задължително спазване от всички служители и ръководни длъжностни лица в Инспекцията, като всяко нарушение на установените в него правила ще бъде разглеждано като основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител и кодекса на труда.

         Чл.31.Този кодекс следва да се доведе до знанието на всеки един служител на РЗИ –Пловдив за сведение и изпълнение, като запознаването с неговото съдържание се удостоверява лично от служителя чрез подпис.

 

                              ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

          §1. Запознаването с разпоредбите на Етичния кодекс, съгласно чл. 31, следва да се извърши в едномесечен срок след утвърждаването му.

         §2. При първоначално встъпване в длъжност, непосредственият ръководите е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс в седемдневен срок от встъпването му.

          §3. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от директора на РЗИ – Пловдив.

          §4. Настоящите правила се състоят от осем страници.

          §5. Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 370/08.04.16г. на Директора на РЗИ – Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикрепен файлРазмер
ЕТИЧЕН КОДЕКС70 KB