Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина