ИНСТРУКЦИЯ

И Н С Т Р У К Ц И Я

 ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА, ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ТЕКУЩОТО СЪХРАНЕНИЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) Инструкцията урежда организацията на документооборота  в РЗИ – Пловдив и има за цел да осигури бързо и качествено извършване на деловодните операции.

 

(2) Тази инструкция не се прилага за документи, които съдържат класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. За тези документи се прилагат изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника на неговото прилагане.

 

(3) Редът за документите представляващи държавна или служебна тайна е съгласно Вътрешни правила за работа с класифицирана информация с № 72-В44/26.01.2012 год., утвърдени от директора на РЗИ-Пловдив, издадени на основание Раздел V от ППЗЗКИ.

 

(4) Инструкцията не се прилага и за документи, за които в друг нормативен акт е предвиден специален ред за тяхното движение и съхранение.

 

Чл.2. (1) Предмет на инструкцията са:

1. Приемане и регистрация на входящи документи.

2. Разпределение на регистрираните входящи документи.

3. Организиране на изготвянето, съгласуването и изпращането на документи.

4. Текущо запазване.

5. Използване и съхраняване на печатите на РЗИ-Пловдив.

 

(2) Документооборотът е съвкупност от взаимно свързани маршрути на движение на документите от момента на тяхното съставяне или получаване до окончателната обработка, използване и предаване за съхранение.

 

(3) Деловодната дейност и документооборотът се извършват съгласно разписаните в настоящата инструкция правила при спазване на следните принципи:

1.Насочване на документите съобразно функциите, изпълнявани от структурните звена и длъжностните лица;

2. Съобразяване движението на документите с технологичната последователност на управленските и деловодни операции.

3. Целенасочено и без загуба на време движение на документите и изключване или свеждане до минимум на обратните придвижвания.

4. Спазване на възприетата стандартизация и унификация на документите.

 

Чл.3. (1) Целият процес на приемане и първоначална деловодна обработка на входящата кореспонденция за РЗИ-Пловдив, както и подготовката за изпращане на изходящата такава се извършва от звеното за административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише"/деловодство/, към дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"/АПФСО/.Деловодството се намира в сградата на РЗИ-Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. ”Перущица” № 1, във фоайето,  обозначено със съответните указателни табели.

 

(2) Работното време на Звеното за административно обслужване с граждани и юридически лица е от 08.30 до 17.00 часа.

 

(3) В случаите, когато в деловодствотоима потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

(4) Тясно специализираната деловодна дейност от компетентността на звено Регионална картотека на медицинската експертиза / РКМЕ / се извършва от служителите на дирекция „Медицински дейности”, отдел „Организация и контрол на медицинската дейност.

 

Чл.4. Ръководството и контролът по създаване и оформяне на документите и организацията на работата с тях се осъществява от Главния секретар. До назначаването на Главен секретар се извършва от зам. директора.

 

Глава втора

ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ВХОДЯЩИ ДОКУМЕНТИ

 

Чл.5. Приемането и регистрацията на документи се извършва при следната последователност:

1. Получаване и първоначална деловодна обработка на входящи документи.

2. Разпределение на входящите документи на подлежащи и неподлежащи на регистрация.

3. Регистрация на подлежащите на вписване документи чрез деловодната  програмата - Интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - Пловдив, попроект“Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - Пловдив", договор №А09-31-137/12.06.2009 г., по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд.

 

Чл.6. (1) Първоначалната деловодна обработка на входящите документи включва:

1. проверка за правилността на адресиране (адресиран ли е документът до РЗИ-Пловдив);

2. разпечатване на пликовете с входящи документи;

3. проверка за целостта на пликовете и документите в тях, както и за наличието на всички посочени като приложения документи;

 

Чл.7. (1) Погрешно доставената входяща кореспонденция се връща незабавно неразпечатана на Български пощи  ЕАД, в пощенска станция Пловдив 4002 Аб. П. К. №. 6,с която РЗИ-Пловдив има договор за обслужване.

(2) При получаването на входяща кореспонденция се разпечатват всички пликове с изключение на тези, неадресирани до РЗИ-Пловдив и съдържащите надпис „лично”.

(3) Пликовете, с които са получени документите, не се унищожават и задължително се прилагат към тях.

 

Чл.8. (1) След първоначалната обработка входящите документи се разпределят на подлежащи и неподлежащи на регистрация.

 

(2) На регистрация подлежат всички входящи документи с изключение на периодични печатни издания, бюлетини, учебни помагала, персонална кореспонденция, честитки и поздравления, съобщения за смърт, бързо известие, покани за участие,  както и документите класифицирани като държавна или служебна тайна.

 

Чл.9. (1) Регистрацията на входящите документи в РЗИ-Пловдив се извършва съгласно техническото задание на деловодната  програмата - Интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - Пловдив, попроект“Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - Пловдив", договор А09-31-137/12.06.2009 г., по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд, в което стъпките са различни в зависимост от вида на документа, подлежащ на регистрация.

 

(2). Етапите на въвеждане на данни в специализираната деловодна система от служителите на звеното за административно обслужване са следните:

1. Първа стъпка  от електронното падащо меню „подател на документа”.

Към нея се извършват следните дейности:

- въвеждане на заявител  - физическо или юридическо лице;

- избор на обект от падащо меню / създаване на нов обект, когато документът се отнася за нов обект;

- избор от падащо меню на вида на документа - напр. „писмо”, „жалба”, „заявление за извършване на административна услуга”, „заявление за достъп до обществена информация” и др.

- словесно описание на съдържанието на документа – извършва се за 2 /два/ вида постъпващи документа в РЗИ-Пловдив - „писмо” и „жалба”. При тях служителите от Звеното за административно обслужване въвеждат кратко описание на съдържанието на документа;

- въвеждане на външен изходящ номер, ако има такъв;

- сканиране и прикачване на документа към преписката;

- получаване на срок за изпълнение на документа /срокът е автоматично въведен в програмата и е съобразен с нормативно определените срокове за извършване на дадена административна услуга/;

-записване и създаване на автоматичен входящ номер от Интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в РЗИ - Пловдив;

 

2. Втора стъпка  от електронното падащо меню „плащане”.

Към нея се извършват следните дейности:

- ако се дължи такса за заявената услуга, тя се избира от падащо меню, в което са вкарани Тарифите за таксите по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения и ЗЛПХМ;

- начин на плащане: на каса; по банков път;

- издаване на фактура;

 

 3. Трета стъпка  от електронното падащо меню „изходящи документи”.

Към нея се извършват следните дейности:

-          Добавяне на изходящи номера;

-          Сканиране и прикачване на документа;

 

(3) Поставяне регистрационен входящ номер от деловодната програма в горния десен ъгъл на първия лист на входящия документ.

 

Чл.10. (1) Входящи документи, подписани с квалифициран електронен подпис, които отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и на Вътрешните правила за реда на работа и съхраняване на електронни документи подписани с квалифициран електронен подпис в РЗИ-Пловдив, подлежат на регистрация и получават входящ номер, както и записване и въвеждане на необходимите справочни данни в специализираната деловодна система.

 

Чл.11. (1) Постъпващите документи в РКМЕ съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи – Молбите - декларации и медицинскатадокументация за явяване пред ТЕЛК се приемат и регистрират в специализираната деловодна програма  КМЕД + /на електронен носител и хартиен носител/ в приемната на звено РКМЕ, отдел ОКМД, дирекция МД.

 

(2) РКМЕ е ситуирано във фоайето на инспекцията, срещу Звеното за административно обслужване /деловодството/.

 

(3) Входящите документи, съставляващи списъци на МЕД и придружаващите ги документи, адресирани до РЗИ-Пловдив, изпратени от ТЕЛК в звеното РКМЕ, се внасят от служителите на това звено лично за входящ номер в интегрираната информационна система от Звеното за административно обслужване.

 

                                         Глава трета

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВХОДЯЩИ ДОКУМЕНТИ

 

Чл.12. Разпределението на документите включва:

1.предаване по предназначение на документите, подлежащи на резолиране;

2.предаване по предназначение на документите, неподлежащи на резолиране;

 

Чл.13. (1) Кореспонденция от министерства и други централни ведомства, местна власт, неправителствени организации, подписана от съответните министри и ръководители, се предават на директора на РЗИ – Пловдив за резолюция.

 

(2)Молби и жалби, които засягат принципни въпроси от дейността на РЗИ- Пловдив, както и сигнали за злоупотреба с власт или корупция, се предават  лично на директора на инспекцията.

 

(3) Кореспонденция извън тази по ал.1, се предава на заместник директора, който определя с резолюция адресата й.

 

(4)  Получените от съд и арбитраж призовки и съобщения, които не са връчени от призовкарите на органите на съдебната власт, на частните съдебни изпълнители, по съответния ред се предават на юристите на инспекцията.

 

(5) Кореспонденцията, предназначена за ръководството на инспекцията за резолиране, връщане на резолирания документ в деловодството за последващо придвижване към адресата на резолюцията се извършва от лицата, на които им са вменени функциите на звено за административно обслужване.

 

Чл.14 (1) Директорът, респективно заместник директора получава за резолиране входящите документи на хартиен носител и ги резолира до директорите на дирекции, съобразно функциите и дейността им.

 

(2) В резолюцията, адресирана до директорите на дирекции, резолиращият може да посочи и име на началник на отдел или отделен служител, съобразно компетенциите им.

(3) Директорите на дирекции получават от техническите си сътрудници актуална справка за постъпилите към началниците на отдели или служители резолюции.

 

Чл.15 (1) Лицата резолиращи документи по чл.14 нанасят резолюции само върху оригиналите на входящите документи.

 

(2) Служителя до когото е резолирана задача за изпълнение след нейното приключване и съгласуване с ресорния началник отдел, директор на дирекция, предава преписката на служител изпълняващ функциите на Звеното за административно обслужване.

 

(3) Служителят от Звеното за административно обслужване предава преписката за подпис на директора на РЗИ-Пловдив.

 

(4) След подписване на документа от директора, оригиналите се съхраняват в Звеното за административно обслужване.

 

(5) При последващо насочване на документите от директорите на дирекции и  началниците на отдели или други служители резолюцията се отразява от тях с дата и подпис.

 

Чл.16. (1) Резолюция се поставя на титулната страница на хартиения носител на документа. Тя съдържа името/имената на получателя/получателите, предмета на задачата, срок за изпълнението при необходимост, подпис на възложителя и дата, а когато е необходимо и час.

 

(2)  Резолюциите на директора и заместник директора, директорите на дирекции, началниците на отдели се отразяват и в интегрираната информационна система.

 

(3) Когато, с оглед компетентността на дирекцията, е необходима промяна на резолюцията и пренасочване на преписката към друга дирекция, документът се връща в деловодството, а гореспоменатата промяна и пренасочването се отбелязват в деловодната система.

 

(4) Основните видове резолюции са:

1. разпоредителни, с които се поставят конкретни задачи за изпълнение от длъжностни лица;

2. насочващи – когато резолиращият прецени, че задачите, произтичащи от документа следва да се формулират от друг ръководител. В този случай в резолюцията се посочва само името на лицето, към което се насочва документа.

3. “За сведение на…” – когато съдържанието на документа трябва да стане известно на длъжностното лице, посочено в резолюцията.

4. “Към досие на подконтролен обект”- когато резолиращият прецени, че от документа не произтичат задачи за РЗИ-Пловдив.

 

(5) Служителите, до които се отнася резолюцията, са длъжни да изпълнят възложените задачи точно и в срок.

 

Чл.17. (1) Когато задачата се отнася до две или повече дирекции или за два или повече самостоятелни отдела, в резолюцията се посочва "водещ изпълнител", който е отговорен за изпълнението на цялата задача в определения срок.

 

(2) Водещият изпълнител разглежда постъпилите в срок становища и изготвя обобщен отговор.

 

(3) Ако в процеса на разглеждане и вземане на становище по поставената задача се установи, че компетентна е и друга структура, директорът на водещата дирекция извършва съответното съгласуване с нея, като й изпраща преписката с молба за становище.

 

Чл.18. За осъществяването на необходимия контрол по изпълнението на задачите, произтичащи от получената входяща кореспонденция, служителите на РЗИ - Пловдив са длъжни да спазват следните изисквания:

1. Сроковете се генерират автоматично от интегрираната деловодна система още със завеждането на преписката.

2. С всяка резолюция се определят срокове за изпълнение, като се вземат предвид нормативно определените срокове (ако има такива) и реалните възможности за изпълнение на задачите.

3. В случаите, когато с документите, с резолюцията или нормативно не е определен срок за изпълнение, произтичащите от документа задачи трябва да бъдат изпълнени в седем дневен срок.

4. Документи, резолирани от директора и зам. директора с резолюция „спешно” се обработват в спешен порядък, по възможност в деня на получаването им.

 

Глава четвърта

СЪСТАВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

Чл.19.(1) При изготвянето на изходящите документи следва да се спазва определения от съответния ръководител срок.

           

 (2)Прекият изпълнител следи за спазването на срока и при изтичането му уведомява непосредствения си началник.

             (3) При обективна невъзможност да се спази срока, той може да бъде удължен от ръководителя, който го е определил, освен ако срокът не е нормативно определен. Искането за продължаване се отправя от изпълнителя преди срокът  да е изтекъл.

           

            (4)Продължаването става с вписване на новия срок върху първичния документ.

 

Чл.20. (1) Редът за съставянето и оформянето на документите, както и техни примерни образци се утвърждават от директора на РЗИ-Пловдив с отделна заповед или като съответно утвърдено от директора приложение към дадената административна процедура от СУНАУ или вътрешна административна процедура на инспекцията.

 

(2) Утвърдените образци на документи се публикуват на интернет страница на РЗИ-Пловдив и са обявени и на информационното табло на инспекцията, находящо се в Звеното за административно обслужване.

 

(3) Съставянето и оформянето на документи, за реквизитите на които има нормативно определени изисквания, се извършва съгласно разпоредбите на съответния нормативен акт.

 

Чл.21.(1)Изходящите документи се изготвят върху бланка на РЗИ-Пловдив, като името на адресата или други индивидуализиращи го данни се разполагат в горната лява част на документа.

           

 (2) В долния десен ъгъл се изписват – име и длъжност на служителя изготвил и парафирал документа, и съответното структурно звено на РЗИ, чийто служител е.

           

(3)Документите трябва да съдържат рубрика “Относно“, където се вписва систематизирано целта и/или съдържанието на документа.

           

(4)В началото на изходящите документи по образувани преписки, на отделен ред се записва номера на писмото, на което се отговаря “На Ваш № … “, а когато се изготвя допълнително писмо към вече издадена преписка, се записва изходящият номер и датата на първоначалното писмо “Към наш №…” .

            

(5)Всички изходящи документи, свързани с предоставяне на административна услуга се окомплектоват с финансов документ, когато за услугата е предвидено в нормативен акт, че е платена или се дължи държавна такса за извършването и.

           

Чл.22. В случай, че към документа има приложения, всяко от тях се описва на отделен ред с пореден номер, като се записват неговото наименование и броя на екземплярите. Ако приложенията са записани в самия текст на документ, в края му се записва на нов ред “ Приложения съгласно текста “.

               

Чл.23. (1)След съгласуване със съответния директор на дирекция и началник отдел, проектът на документа  заедно с цялата преписка, се предава на Звеното за административно обслужване, който го внася за подпис от директора на РЗИ.

           

(2).Изготвените преписки от юрист се предават за подпис от директор РЗИ.

           

Чл.24. (1) Изходящата документация се подписва от директора на РЗИ-Пловдив.

 

(2) Изходящата кореспонденция, адресирана до съдилища или свързана със събиране на доказателства по съдебно производство по заведени дела, се подписва от процесуален представител на РЗИ-Пловдив, освен когато закон изисква да бъде подписана от директора, като ръководител на инспекцията.

               

Чл.25.(1)Изходящи от Директора на РЗИ документи, при заместването му, се подписват от заместника, на когото със заповед са определени съответните правомощия и срокът на заместване, като се посочват името и длъжността на лицето, полагащо подписа и номера на заповедта за заместване.

          

(2)Правилото по алинея 1 важи и в случаите на заместване на отсъстващ директор на дирекция, респ. началник на отдел, като се отбелязва “за директор дирекция” или “за началник отдел”.

 

Чл.26. (1) Изходящите документи се съставят в толкова екземпляра, колкото са получателите и един екземпляр за класиране към дело в звеното за административно обслужване /деловодство/.

 

(2) На екземпляра за класиране към деловодството задължително се посочват имената на лицето изготвило документа и на лицата съгласували същия. Всяко от лицата подписва документа.

 

(3) Служителите в деловодството са длъжни да не приемат и завеждат документи, изготвени от служителите в РЗИ-Пловдив, ако те не са оформени съгласно приетите с настоящата инструкция изисквания, както и ако не са налице техните задължителни реквизити.

 

(4) Към подготвените за извеждане документи се прилага документът, по повод на който е изготвен отговорът, или копие, когато оригиналът е необходим за по-нататъшна работа.

 

(5) Изходящите документи се изпращат по предназначение от служителите на звеното за административно обслужване.

 

(6) Изпращането става чрез Български пощи ЕАД.

 

(7) Индивидуалният административен акт може да бъде получен и на мястото, където е заявен /Звеното за административно обслужване/, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги, като подробни правила за това са разписани във Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Пловдив.

 

Чл.27. (1) Заповедите се изготвят по образец утвърден от директора на РЗИ-Пловдив.

 

(2) Заповедите се изготвят в един оригинал, който се съхранява при лицето, на което е възложено да води заповедната книга.

 

(3) Заповедите, за които в специален нормативен акт е определено, че трябва да бъдат изготвени в определен брой екземпляри си изготвят в толкова екземпляра, колкото определя приложимия за тях нормативен акт.

 

(4) Служител от Звеното за административно обслужване предава на директора/те на дирекция/ии, за чиито служител/ли се отнася  заповедта копие за сведение и изпълнение.

 

(5) Заповедите се подписват от директора на РЗИ-Пловдив.

 

Чл.29.(1)Заповедите биват:

1.      вътрешно-ведомствени;

2.      уредени в закон;

 

            Чл.30.(1).Заповедите по чл. 29, ал. 1, т. 2 трябва задължително да съдържат регламентираните в Административно процесуалния кодекс реквизити:

1.      Наименование на органа, който издава акта;

2.      Наименование на акта;

3.      Адресат на акта;

4.      Фактически и правни основания за издаване на акта ;

5.      Разпоредителна част, с която се определят права или задължения, необходимост от правни и фактически действия, начин и срок за изпълнение;

6.      Разпореждане относно разноските, ако има такива;

7.      Пред кой орган и в какъв срок заповедта може да се обжалва;  

8.      Трите имена и длъжността на лицето, издаващо заповедта;

9.   Изходящ номер и индекс;

10. Дата и място на издаване;

11. Разпореждане за допускане на предварително изпълнение, ако съответен нормативен акт предвижда такова.

           

Чл.31. (1)След изготвянето на заповедта, тя се парафира задължително:

1.заповед, съдържаща финансови отношения – от главен счетоводител;

2.заповед за възникване, промяна и прекратяване на трудови и служебни правоотношения, за налагане на наказания, за предприемане на действия за търсене на имуществена или дисциплинарна отговорност – от човешки ресурси, юрисконсулт и гл. счетоводител;

3.заповед по ЗОП–от гл. счетоводител, юрист и финансов контрольор, на което е възложено да отговаря за процедурите по ЗОП;

3.заповедите по чл. 29, ал. 1, т. 2–от юрисконсулт и съответния директор на дирекция;

 

Глава пета

ТЕКУЩО ЗАПАЗВАНЕ

 

Чл.32. (1) Текущото запазване (съхранение) на документите в течение на календарната година се извършва в Звеното за административно обслужване.

 

(2) Дейността „текущо запазване” обхваща:

- приемане, в рамките на текущата година на изпълнените входящи документи и създадените изходящи и вътрешни документи;

- систематизирано запазване на тези документи и правене на справки по тях до предаването им в учрежденския архив.

 

(3) Заповеди се съхраняват в архива на РЗИ-Пловдив за срок от 20 (двадесет) години, договорите 10 (десет) години след тяхното окончателно приключване, а тези с неопределен срок на действие – постоянно.

 

(4) Всички документи извън посочените в ал.3, групирани в дела, се предават в архива на РЗИ-Пловдив след приключването им от Звеното за административно обслужване, или в структурните звена, но не по-късно от 30 юни на следващата година.

 

(5) Документите, за които в закон или друг нормативен акт се предвижда определен срок за съхранение, се пазят в деловодството до изтичане на срока, след което се предават в архива по реда на ал.4.

 

Чл.33. (1) Главен експерт от дирекции АПФСО, определено със Заповед на директора на РЗИ-Пловдив води регистър на договорите и организира архивирането им.

(2) Всички договори с изключение на договорите с целеви субсидии на ЕК и съпътстващата ги документация (процедура по избор на изпълнител) се съхраняват в отделен архив организиран от отговорния служител по ал.1.

 

(3) Договорите по целеви субсидии с ЕК и други международни организации се съхраняват от лицето по ал.1 в съответствие с изискванията на финансиращата страна (управляващия орган на съответната програма).

 

Глава шеста

ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПЕЧАТИТЕ

В РЗИ-ПЛОВДИВ

 

Чл.34. (1) Печатите в РЗИ-Пловдив си използват и съхраняват, съгласно Регистър на използваните печати и щемпели в РЗИ-Пловдив.

 

(2) Печатите на РЗИ-Пловдив се съхраняват от съответното длъжностно лице, на което му е вменено да използва и/или съхранява печата или щемпела, с точно посочено място в структурата на инспекцията и място на съхранение на печата или щемпела.

 

(3) Контрол върху полагането и съхранението на печата и щемпела от съответното длъжностно лице, на което му е вменено да използва и/или съхранява печата или щемпела се осъществява от лицата определени съгласно Регистър на използваните печати и щемпели в РЗИ-Пловдив.

 

(4) Печатите се полагат върху оригинала на издаваните документи, заповеди и писма само след подписването им от съответните длъжностни лица.

 

(5) Печатът с който се подпечатват документите, които съдържат класифицирана информация се съхраняват в регистратурата на     РЗИ - Пловдив за класифицирана информация от лицето отговарящо за този вид информация.

 

(6) Всеки нов щемпел и печат си вписва в Регистър на използваните печати и щемпели в РЗИ-Пловдив.

 

(7)  Изнасянето на печатите от деловодството е абсолютно забранено.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Инструкцията влиза в сила от деня на утвърждаването и от директора на РЗИ-Пловдив  със Заповед № Заповед № 462/03.05.2016г.год. и съдържа 11 листа.

§ 2. В едномесечен срок се възлага на ДД АПФСО да се изготви цялостна процедура за учрежденски архив на РЗИ-Пловдив.

Прикрепен файлРазмер
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА, ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ТЕКУЩОТО СЪХРАНЕНИЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ113.5 KB