Ред за достъп до публичните регистри

        Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция – Пловдив, е разработен и утвърден в съответствие с изискванията на чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

        I. РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

1.     Обща информация

Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извън-болнична помощ и хосписи на територията на област Пловдив. В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен код, представител, наименование и адрес на лечебното заведение, както и телефони за връзка.

2.     Ред за достъп.

Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Пловдив в секция „Регистри / Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи“. Като прикрепени файлове са данните за отделните видове практики. При избиране на вида практика, за който се интересува потребителя, се изтегля конкретния файл-таблица (екселски - с разширение .xls), съдържащ  данните на регистрираните: индивидуални и групови практики за първична и специализирана медицинска помощ, медицинските, денталните и диагностично-консултативни центрове,  както и лаборатории и хосписи. В част от графите в таблиците, са отразени и промените/актуализациите, като „Данни за преобразуване”, „Дата на заличаване”, „Основание за заличаване”, „Промени в обстоятелствата”. Създадена е възможност за търсене по различни критерии.  Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

        II. РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

1.     Обща информация.

 Съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на област Пловдив. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, име на лицето, практикуващо неконвенционални методи, описание на практикуваните неконвенциални методи, адрес и телефон за връзка. В графата „забележки по вписаните обстоятелства”, са отбелязани и закритите вече практики.

2.     Ред за достъп.

Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Пловдив в секция „Регистри / Лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.  При избор на „Регистър”, се изтегля файл-таблица (екселски - с разширение .xls). Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

        III. РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

1.     Обща информация

Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ - Пловдив. В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение. В отделен файл са оповестени „Заповеди за заличаване от регистър ООП”, със съответната дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.

2.     Ред за достъп.

Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Пловдив в секция „Регистри / Обекти с обществено предназначение“. Регистърът е в таблична форма, предоставен във файл с формат на MS Excel.
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

       IV. РЕГИСТЪР НА ДРОГЕРИИТЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

1.     Обща информация.

Съдържа данни за дрогериите, който са получили удостоверение за регистрация от РЗИ - Пловдив. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, фирмено наименование, име и адрес на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на закриване на дейността и основание за това (в случай на прекратяване на дейността), забележки по вписаните обстоятелства (при промяна на обстоятелствата).

2.     Ред за достъп.

Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Пловдив в секция „Регистри / Дрогерии“. Регистърът е в таблична форма. Предоставен във файл с формат на MS Excel. Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

        V. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)         

1. Обща информация.

Съдържа данни за издадените разрешения за продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в област Пловдив. В публичната част от регистъра е предоставена информация за № и дата на издаденото разрешение, данни за номер, партида, том и страница, под които лечебното заведение е вписано в регистъра на РЗИ, адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ (адрес на дейност), в случай на прекратяване на разрешението - дата на прекратяване на разрешението и основание за това, в случай на промяна на обстоятелствата - забележки по вписаните обстоятелства.

2. Ред за достъп.

Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Пловдив в секция „Регистри / Регистър лекари по Наредба 5“. Регистърът е в таблична форма. Предоставен във файл с формат на MS Excel.
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща. 

       VI. РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

1.     Обща информация.

Съдържа списъци на лекарските консултативни комисии (ЛКК) за болнична и извънболнична помощ и по Закона за интегриране на хората с увреждания в област Пловдив и заповедите за определянето им. В публичната част от регистъра е предоставена информация за състава на ЛКК - имената и специалностите на медицинските специалисти.

2. Ред за достъп.

Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Пловдив в секция „Регистри / ЛКК“. Заповедите са във файлове с формат на .doc
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.