Списък

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ

НА РЗИ – ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2021 г.

 

Категория информация

Формат

1. Институционална информация

 

1.1. Функции и правомощия

Електронен

1.2. Структура на администрацията, описание на задачите на отделните звена, контакт

Електронен

1.3. Стратегически и оперативни актове за дейностите – стратегии, планове, политики, процедури, отчети, доклади

Електронен

1.4. Списък на актовете, издадени при изпълнение на правомощията.

Електронен

1.5. Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции

Електронен

1.6. Вътрешни правила за административното обслужване

Електронен

1.7. Инструкция за документооборота, деловодната дейност и текущото съхранение

Електронен

1.8. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Пловдив

Електронен

1.9. Хартаза правата на потребителя на административни услуги

Електронен

1.10. Бюджет и финансови отчети на РЗИ – Пловдив, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

Електронен

2. Административни услуги

 

2.1. Описание на услугите, предоставяни от РЗИ - Пловдив – условия, ред, такси, срокове

Електронен

2.2. Формуляри, образци на бланки

Електронен

3. Информация за обществени поръчки и Архив

Профил на купувача

4. Информационни масиви и ресурси- условия и ред за достъп до публични регистри и бази данни, поддържани от органа

Електронен

5. Конкурси за държавни служители

 

5.1. Обявления за конкурси

Електронен

5.2. Информация за допуснати кандидати

Електронен

 

 

6. Достъп до информация

 

6.1. Данни за наименование, адрес, адрес на електронна поща, телефон и работно време на звеното, отговорно за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до информация;

Електронен

6.2. Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация и дължими такси, форматите, в които се поддържа информацията

Електронен

6.3. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, включително данните за направените откази и причините за това

Електронен

6.4. Съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация

Електронен

6.5. Нормативите за разходите за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор;

Електронен

6.6 Информация класифицирана според ЗЗКИ, като „служебна тайна“

 

7. Антикорупция

Електронен

7.1. Вътрешни правила по ЗПКОНПИ

Електронен

7.2. Антикорупционни правила

Електронен

7.3. Антикорупционен план

Електронен

7.4. Обявяване на декларациите по чл. 35 от Законаза противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, при спазване на Закона за защита на личните данни

Електронен

7.5. Разяснителна информация за начините за сигнализиране за случаи на корупция и обработката на сигнали

Електронен

8. Измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РЗИ - Пловдив

 

8.1. Анкета за удовлетвореност от предоставени административни услуги в РЗИ – Пловдив.

Електронен

8.2 Изследване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РЗИ – Пловдив

Електронен

9. Обществена информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета ЗДОИ

 

При спазване на защитата на личните данни на заявителите

Електронен

10. Информация, която представлява обществен интерес

 

10.1. Новини, седмичен бюлетин, справки за дейността, епидемича обстановка, здравна информация и др.

Електронен

10.2. Информация, която може да предотврати заплахи за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

Електронен

10.3. Опровержения на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси

Електронен

11. ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 

11.1. Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Електронен

11.2. Регистър на обектите с обществено предназначение

Електронен

11.3. Регистър на дрогериите

Електронен

11.4. Регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Електронен

11.5. Регистър по Наредба №5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ

Електронен

Формати на публикуваната информация: CSV, PDF, DOC, XLS, HTML

 

Профил на РЗИ-Пловдив в електронния Портал за отворени данни,създаден и поддържан от Администрацията на Министерски съвет на Република България https://data.egov.bg/organisation/profile/0c23c816-a4e4-4840-b97a-b93da38bab47