Списък на издадените административни актове от РЗИ Пловдив за 2020 г.
                                        Списък на издадените актове от директора на РЗИ – Пловдив през 2020 год.
     
№ на АУ                                         Предоставени административни услуги през 2020 год.      Брой
2 Предоставяне на достъп до обществена информация 27
259   Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план 436
268  Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения 56
341  Предоставяне на специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /кочани/ 164
467 Издаване на международен сертификат за имунизации 197
477  Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ 1243
558  Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 12
881  Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 6
882  Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение 181
 883   Издаване на становище за класифициране на отпадъци 47
961  Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ 328
1088  Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 7
1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната 3
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка 7293
1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация 1
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 4
1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици 411
1552  Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 624
1573  Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 20
1660  Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове.  5
1795  Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина 1
1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект 54
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 11
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 11
2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /кочани/ 4870
3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите 214
3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум 420
     Общ брой издадени актове 16646
     
2.2021 ЕКИП НА РЗИ - ПЛОВДИВ