ХАРТА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

гр. Пловдив      ул. “Перущица” 1     тел.  649 000     факс:  643 438  e-mail:rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ГРАД ПЛОВДИВ

 

              Основната цел на Хартата на потребителя на административни услуги е да се подобри качеството на административното обслужване в България. Този документ не е закон или наредба, той не създава права или задължения. Неговото предназначение е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява Регионална здравна инспекция – гр. Пловдив, видовете услуги, които се извършват от нея, да им разясни накратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване.

        За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  И НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

       Регионалните здравни инспекции са юридически лица на бюджетна издръжка - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място - административен център на областта. Държавната политика по опазването на общественото здраве и държавният здравен контрол на територията на съответната област се осъществяват от РЗИ.

КАКВО РАБОТИ РЗИ-ПЛОВДИВ

Регионална здравна инспекция осъществява дейности по:

1. държавен здравен контрол;

2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;

3. проверка относно спазването на здравните изискваниятаи изискванията за устройството, дейността и вътрешния ред в лечебните заведения и утвърдените медицински стандарти;

4. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;

5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;

6.събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;

7. мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;

8. анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;

9. лабораторни анализи и изпитвания;

10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;

11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;

12. методическа, консултативна и експертна помощ;

13. следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;

14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;

15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.

16.съвместно със съсловните организации проучват потребностите от медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности.

                КАКВО МОЖЕ ДА ИСКАТЕ ОТ НАС

Вие имате право да отправяте искания, молби, сигнали, предложения или жалби до РЗИ– Пловдив.

Вариантите, в които можете да очаквате отговор от нас са следните:

1.       Писмо, с което Ви уведомяваме за предприетите мерки за разрешаване на Вашия проблем. В горната част на писмото има отбелязан входящ номер, под който е постъпило Вашето искане, чрез този номер лесно и бързо в деловодното ни звено могат да направят справка за движението на преписката Ви.

2.       Писмо, с което Ви уведомяваме, че исканата административна услуга или съдействие е извън правомощията на РЗИ. Със същото писмо ще бъдете уведомени, че искането/жалбата Ви е препратена при възможност до компетентния да я разгледа орган. Това Ви спестява ангажимента да отправите повторно същото искане.

3.       Може да получите съобщение, че исканият от Вас документ или удостоверение е изготвено, времето и мястото, в което можете да го получите. Не забравяйте винаги да носите със себе си документ за самоличност!

Срокове за отговор и съобщаване

-            веднага – при възможност;

-            не по-късно от 3 работни дни – по искане за извършване на административна услуга, когато се оформят писмено;

-            7 дни – при произнасяне по искане за издаване на акт;

-            14 дни – при искане за достъп до обществена информация;

-            до 1 месец – извършването на услугата налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания;

-            специфични срокове, посочени изрично в специален закон, по които работи РЗИ-Пловдив;

        Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в 3-дневен срок от издаването му на всички заинтересовани граждани и организации.     Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис на извършилото го длъжностно лице или чрез отделно съобщение на посоченият от Вас адрес или друг начин за обратна връзка, включ. електронна поща или факс. Когато адрес не е посочен, или то не е намерено на посочения адрес, съобщениeто се поставя на информационното табло на РЗИ – Пловдив или на интернет страницата на инспекцията, съгласно нормите на АПК.

Обжалване на административните актове

        Индивидуалните административни актове, издавани от Директора на РЗИ- Пловдив могат да бъдат обжалвани по реда предвиден в Административно процесуалния кодекс. Обжалването по административен ред става пред по-горестоящия административен орган. Обжалването по съдебен ред е пред Административен съд Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс. В съдържанието на всеки акт е посочено пред кой съд и в какъв срок той може да бъде обжалван.

Как се обжалва един административен акт

1.       В 14 дневен срок след съобщаването за изготвен административен акт, можете да подадете писмена жалба до Административен съд – Пловдив, ако не сте съгласни с него. Жалбата се подава чрез РЗИ-Пловдив, което означава, че можете да я подадете на същото място, на което сте подали и искането си за издаването на акта /едно гише/.

2.       В 3 дневен срок РЗИ е длъжна да окомплектова и изпрати до Административен съд - Пловдив Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

3.       След насрочване на делото Административен съд - Пловдив ще Ви уведоми чрез призовка за започване на производството.

Една допълнителна защита

      От 2004 г. започна работа Омбудсманът. Той е независим орган и в своята работа се ръководи само от закона. Към омбудсмана можете да се обърнете, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават Вашите права и свободи. Омбудсманът приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавни и общински органи и техните администрации, прави проверки по постъпилите жалби и сигнали. Жалбите или сигналите, които можете да подадете, могат да са в писмена или устна форма, подадени лично, по пощата или чрез друго традиционно средство за съобщение. На такава жалба следва да ви бъде отговорено писмено в 1 – месечен срок, ако случаят изисква по–обстойна проверка, този срок е 3 месеца. Важно правомощие на омбудсмана е също така посредничеството между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примиряване на позициите им.

      Омбудсманът няма  право да огласява обстоятелствата, станали му известни при изпълнение на неговите функции.

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.

Обществена информацияпо смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Информацията е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

Този закон не се прилага за достъпа до лични данни.

Кой има право на достъп

-         български граждани

-         чужденец или лице без гражданство

-         българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се разглежда от РЗИ – Пловдив във възможно най – кратък срок, но не по – късно от 14 дни. В закона са регламентирани хипотези, според които този срок може да бъде удължаван. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Кога може да Ви бъде отказан достъп

1. Когато исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна.

2. Когато информацията:

 - е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации);

 - съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.

3. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

4. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

Когато в РЗИ – Пловдив не се съхранява исканата от Вас информация, ние препращаме Вашето заявление до компетентния орган,  ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена исканата информация.

Решението на РЗИ за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на обществена информация се обжалва пред Административен съд - гр. Пловдив.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни са всяка савсяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

РЗИ – Пловдив е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване.

РЗИ - Пловдив е вписана в “Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” към Комисията за защита на личните данни – София.

Вие имате право да отправите писмено заявление до РЗИ – Пловдив, с което можете да искате:

-       потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас;

-       актуализиране или поправяне на данни;

-       да се обоснове законосъобразността на обработване на личните Ви данни;

-       да се забрани на РЗИ – Пловдив да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;

-       да поискате да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път;

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато:

1. предоставящият данните е дал съгласие за предоставянето им;

2. предоставянето на данните няма да засегне законни права на лицето, за което те се отнасят;

3. предоставянето е от съществено значение за:

а) изпълнение на законоустановено задължение на предоставящия данните;

б) предотвратяване или разкриване на престъпления, провеждане на наказателно производство или изпълнение на наказания;

в) предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществения ред;

г) предотвратяване на сериозно нарушение на конституционни права на физически лица.

Ако не сте доволни можете да потърсите правата си пред Комисията за защита на личните данни – гр. София.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Държавата и сектора на публичните услуги упражняват своята дейност стремейки се да осигурят на всички свои клиенти справедливо, безпристрастно, прозрачно и достъпно обслужване. Вие имате право на такова обслужване и РЗИ – Пловдив е готова да приеме серия от ангажименти и конкретни стъпки за осъществяването им, за да Ви служим по-добре.

1.   По – лесен достъп до нашите услуги

-       РЗИ – Пловдив започва работа в 8.30 часа и приключва работния си ден в 17.00 часа. От 12.00 до 12.30 часа има регламентирана почивка за всички служители, с изключение на служителите, които работят в деловодството. За тях е въведено гъвкаво работно време и те работят без прекъсване. Всеки понеделник от 10 до 12 часа можете да се възползвате от приемния ден на Директор РЗИ, директорите на дирекции и началниците на отдели. За Ваше удобство можете да уговорите предварително точния час на среща.

-       На пропуска на нашата администрация ще бъдете насочени.

-       В сградата има приемна зала, в деловодството има и информационно табло, на което е изложена най-важната и актуализирана информация, която би Ви била полезна.

-       На ваше разположение има паркинг, предприети са нужните мерки да направим нашата сграда достъпна за хора с увреждания.

2.   Внимателно и любезно обслужване

-       На видно място поставяме името на служителя, който Ви обслужва.

-       Нашите служители са ангажирани да Ви изслушват с внимание, да Ви дават отговор във възможно най – кратки срокове, като отговора ще бъде достъпен и лесноразбираем.

-       На интернет страницата на РЗИ – Пловдив - http://www.rzipd.comможете да намерите основните форми на заявления, молби и жалби във вид на формуляри. Те имат само препоръчителен характер. В приложенията са посочени най-често изискуемите документи при подобен тип ситуации.

-       Ние изискваме единствено документите, които са относими към работата по вашето досие.

-       Ние Ви обслужваме при условията на пълна конфиденциалност като гарантираме защитата на личните Ви данни.

3.   Достъпен отговор в предварително анонсираните срокове

-       Отнасяме се с внимание към четливостта и яснотата на нашите формуляри и кореспонденция.

-       В максимален срок до 1 месец ние предоставяме на Вашата кореспонденция точен отговор или съобщение какво налага забавяне, евентуално искане да представите допълнително документи, съобщение кога и на кой орган е било препратено Вашето искане, ако то не попада в правомощията на РЗИ - Пловдив. За да се съкрати срока за отговор, моля, поставяйте точно формулирани искания и по възможност предоставяйте оригинали на приложените документи, ако те се намират у вас.

-       Готови сме да общуваме с Вас чрез множество начини – чрез лични срещи, по телефон, факс, по пощата,  интернет, e-mail. Нужно е само да посочите по какъв начин желаете да се осъществи обратната връзка и не забравяйте да посочите електронен или пощенски адрес или телефон.

-       На електронната ни страница сме посочили конкретен срок на изпълнение на всяка от административните услуги, осъществявани в нашата администрация и се ангажираме със спазването на тези срокове.

-       В случай, че не сте доволни от качеството или срока на обслужване на някой от нашите служители имате право да подадете жалба до прекия му или ресорен ръководител. Гарантираме, че  всяко такова оплакване, когато не е анонимно, се разглежда по вътрешни правила на РЗИ – Пловдив.

4.   Вслушваме се във Вашето мнение

-       Редовно Ви питаме за Вашите очаквания и удовлетвореността Ви относно качеството на административното обслужване. В деловодството тече непрекъснато анкета, с която Ви предоставяме възможност да вземете участие във формулирането на въпросите, които бихте искали да бъдат включени в нея.

-       Ние отчитаме и огласяваме резултатите от действията за подобряване на обслужването.

-       Открит е електронен форум, чрез който се стремим да Ви бъдем максимално полезни. Там имате възможност не само да отправяте въпроси към експертите, но и да изразите Вашето мнение относно нашата работа.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Искаме да Ви благодарим за съдействието в осъществяване на реформата в административното обслужване и да Ви призовем да изразявате гласно гражданската си позиция, за да намерим заедно верния път за една по-добре организирана и по-ефективна работа на Регионална здравна инспекция – гр. Пловдив в полза на обществото.

Тази харта е одобрена на директорски съвет на РИОКОЗ/РЗИ - Пловдив, проведен на 11.08.2006 год., променена с решение на директорския съвет от 12.12.2008 год., промяна с решение на директорски съвет от 23.11.2012 год., последна промяна с решение на директорски съвет на РЗИ-Пловдив от  23.10.2015 год.

С УВАЖЕНИЕ:

Екипа на РЗИ-ПЛОВДИВ.

гр. Пловдив  2015 год.
 

Прикрепен файлРазмер
ХАРТА89.5 KB